Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
30.05.2020

Қызметтер

«Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарынажәнекеріқарайүйлерінетегін тасымалдаудыұсыну» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

1. Жалпыережелер

      1. «Шалғайдағыауылдықелдімекендердетұратынбалалардыжалпыбілім беру ұйымдарынажәнекеріқарайүйлерінетегінтасымалдаудыұсыну» мемлекеттіккөрсетілетінқызметі (бұданәрі – мемлекеттіккөрсетілетінқызмет).
      2. МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірлеген.
      3. Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтікент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.
      Өтініштердіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижелерін беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

2. Мемлекеттікқызметкөрсетутәртібі

      4. Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімдері:
      1) құжаттардытапсырғансәттенбастап – 5 жұмыскүн;
      2) құжаттардытапсыруүшінкүтудіңрұқсатберілетінеңұзақуақыты – 15 минут;
      3) қызметкөрсетудіңрұқсатберілетінеңұзақуақыты – 30 минут.
      5. Мемлекеттікқызметкөрсетунысаны – қағазтүрінде.
      6. Мемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесі осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 1–қосымшағасәйкеснысанбойыншажалпыбілім беру ұйымдарынажәнекеріқарайүйлерінетегінтасымалдаудыұсынутуралыанықтама.
      Мемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесінұсынунысаны – қағазтүрінде.
      7. Мемлекеттікқызметжекетұлғаларға (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіалушы) тегінкөрсетіледі.
      8. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі: ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғандасағат 13.00 – ден 14.30 – ғадейінгіаралықтағытүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.30-ге дейін.
      Өтініштердіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижелерін беру сағат 13.00 – ден 14.30 – ғадейінгіаралықтағытүскіүзіліспенсағат 9.00 – ден 17.30 – ғадейінжүзегеасырылады. Мемлекеттікқызметкезеккүтутәртібімен, алдыналажазылусызжәнежеделқызметкөрсетусізжүргізіледі.
      9. Көрсетілетінқызметтіалушыжүгінгенкездемемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттардыңтізбесі:
      1) осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2–қосымшағасәйкеснысанбойыншаөтініш;
      2) көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжат;
      3) баланыңтуутуралыкуәлігініңнемесежекекуәлігініңкөшірмесі;
      4) осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 3–қосымшағасәйкеснысанбойыншаоқуорнынананықтама.
      Құжаттарсалыстыруүшiнтүпнұсқадаұсынылады, соданкейiнтүпнұсқаларкөрсетілетінқызметтіалушығақайтарылады.
      Құжаттардықабылдаукезіндекөрсетілетінқызметтіберушікөрсетілетінқызметтіалушығамынадаймәліметтердікөрсетіп, тиістіқұжаттардыңқабылданғанытуралықолхатбереді:
      1) сұраныстыңнөміріжәнеқабылданғанкүні;
      2) сұралатынмемлекеттікқызметтіңтүрі;
      3) қосаберілгенқұжаттардың саны мен атауы;
      4) құжаттардыңберілетінкүні (уақыты) мен орны;
      5) өтініштіқабылдағанкөрсетілетінқызметтіберушініңқызметкерініңаты, тегі, сондай-ақәкесініңаты (бар болғанда);
      6) көрсетілетінқызметтіалушыныңтегі, аты, сондай – ақәкесініңаты (болғанжағдайда) жәнебайланыстелефондары.

3. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншаоблыстардың,
республикалықмаңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың,
облыстықмаңызы бар қалалардыңжергіліктіатқарушы
органдарының, сондай-ақкөрсетілетінқызметтіберушілердіңжәне
(немесе) олардыңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне
(әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі

      10. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншакөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағымкөрсетілетінқызметтіберушініңбасшысыныңатына не осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының 12-тармағындакөрсетілгенмекенжайбойыншаоблыстардың, республикалықмаңызы бар қаланың, астананыңтиістіжергіліктіатқарушы органы (бұданәрі – әкімдік) басшысыныңатынаберіледі.
      Шағымдаржазбашанысандапоштанемесекөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеәкімдіктіңкеңсесіарқылықолма-қолберіледі.
      Жеке тұлғаныңшағымындаоныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), пошталықмекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.
      Шағымдықабылдағанадамныңаты, әкесініңаты, шағымғажауапалумерзіміжәнеорныкөрсетіліп, көрсетілетінқызметтіберушініңнемесеәкімдіктіңкеңсесіндетіркелуі (мөртабан, кіріснөмірі мен күні) шағымныңқабылданғанынрастауболыптабылады.
      Көрсетілетінқызметтіберушінің, әкімдіктіңмекенжайынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады. Шағымдықарастырунәтижелерітуралыдәлелдіжауапкөрсетілетінқызметтіалушығапоштаарқылыжіберіледі не көрсетілетінқызметтіберушінің, әкімдіктіңкеңсесіндеқолма-қолберіледі.
      Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғашағымменжүгінеалады.
      Мемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңатынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады.
      Соныменқатар, көрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдардыңәрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібітуралыақпараттыМемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығының «1414» телефоны бойыншаалуғаболады.
      Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгентәртіппенсотқажүгінугеқұқылы.

4. Мемлекеттікқызметкөрсетудіңерекшеліктері
ескерілгенөзге де талаптар

      12. МемлекеттікқызметкөрсетуорындарыныңмекенжайларыМинистрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсындаорналастырылған.
      13. КөрсетілетінқызметтіберушініңмемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегіанықтамақызметтерініңбайланыстелефондарыМинистрліктің www.edu.gov.kz, көрсетілетінқызметтіберушінің www.bala-kkk.kz интернет ресурстарындаорналастырылған. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегі бірыңғайбайланыс-орталығы –1414.

 

«Шалғайдағыауылдықелдімекендерде
тұратынбалалардыжалпыбілім беру
ұйымдарынажәнекеріқарайүйлеріне
тегінтасымалдаудыұсыну» мемлекеттік
көрсетілетінқызметстандартына 
1-қосымша            

нысан

Жалпыбілім беру ұйымдарынажәнекеріқарайүйлерінетегін
тасымалдаудыұсынутуралыанықтама

Осы анықтама ________________________________________________________
        (білімалушыныңжәнетәрбиеленушінің Т.А.Ә.(бар болғанда))

№_________ (мектептіңатауы) жалпыбілім беру ұйымынажәнекеріқарайүйінетегінтасымалдауменқамтамасызетілетіндігіүшінберілді.
Анықтамаоқужылыкезеңіндежарамды

Кент, ауыл,
ауылдық округ әкімі                  ________________________________
                                    (Т.А.Ә. (бар болғанда) жәнеқолы)

____________________
(елдімекенніңатауы)

Мөрдіңорны

«Шалғайдағыауылдықелдімекендерде
тұратынбалалардыжалпыбілім беру
ұйымдарынажәнекеріқарайүйлеріне
тегінтасымалдаудыұсыну» мемлекеттік
көрсетілетінқызметстандартына 
2-қосымша            

нысан

Кент, ауыл, ауылдықокругіәкімі
_________________________________
(өтінішберушінің Т.А.Ә. (бар
болғанда) жәнежекесәйкестендіру
нөмері)
мекенжайы, телефоны:        
_________________________________

Өтініш

Сізден ____________________________ тұратын _________________________
       (ауданның, елдімекенніңатауы)
_____________________________________________________________________
(сынып, білім беру ұйымныңтолықатауы)
білімалушыкәмелеткетолмаған балам ________________________________
                         (Т.А.Ә..(бар болғанда) туғанкүніжәнежеке
_____________________________________________________________________
                             сәйкестендірунөмері)

20___ - 20___ оқужылында (оқужылынбелгілеуқажет) жалпыбілім беру ұйымынажәнекеріқарайүйгетегінтасымалдауменқамтамасызетудісұраймын

«___» _____________ 20__ жыл            өтінішберушініңқолы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шалғайдағыауылдықелдімекендерде
тұратынбалалардыжалпыбілім беру
ұйымдарынажәнекеріқарайүйлеріне
тегінтасымалдаудыұсыну» мемлекеттік
көрсетілетінқызметстандартына 
3-қосымша            

нысан

Оқуорнынан
АНЫҚТАМА

Осы анықтама ________________________________________________________
          (білімалушыныңжәнетәрбиешініңаты-жөні (бар болғанда))
ол___________________________ _____ сыныбында _____ ауысымда
(мектептіңатауынжазуқажет)
оқитыңжәнетасымалдаудықажетететіндігіүшінберіледі.
Анықтаматалапетілгенжергекөрсетуүшінберіледі.

№ ____ мектептің директоры            _____________________________
(мектептіңатауы)                     (Т.А.Ә. (бар болғанда), қолы)

Мөрдіңорны


Мақаланың шыққан күні: 30.10.2018 16:09

Парақтағы соңғы өзгерістер: 30.10.2018 16:09

Қаралым саны: 828