Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
10.07.2020

Қызметтер

"Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Көрсетілетінқызметті  алушылар

          Жеке тұлғалар

Өтініштерқабылдаудыжәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижелерінберудіжүзегеасыратынұйымдардыңатауларыжәне (немесе) «электрондықүкіметтің» веб-порталынкөрсету

  • Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіоблыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жән екенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдері, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі
  • ««Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Көрсетілетінқызметтіңқұны

          Ақысыз

Қызметтікөрсетумерзімі

          30 (отыз) минут

Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі

     1) көрсетілетін  қызметті  берушіге  және  Мемлекеттік  корпорацияға:
      жеке басын куәландыратын  құжат (жекебасын сәйкестендіру үшін талап етіледі);осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  2-қосымшаға  сәйкес нысан бойынша өтініш;
      2) порталға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  2-қосымшаға  сәйкес нысан бойынша  өтініш.

Көрсетілетінмемлекеттікқызметтіңнәтижесі

  осы мемлекеттік  көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан   бойынша жеке қосалқышаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама.

«Электрондықүкіметті» порталы арқылымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалу

http://egov.kz/

Актініресмитүрдежариялаутуралыақпарат

   «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011284#z12

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Мемлекеттікқызметтеркөрсетумәселелерібойыншакөрсетілетінқызметтіберушілердіңжәне (немесе) олардыңлауазымдыадамдарының, Мемлекеттіккорпорацияныңжәне (немесе) олардыңқызметкерлерініңшешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі

Мемлекеттікқызметтертеркөрсетумәселелерібойынша, көрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдытұлғаларыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағымтиістікөрсетілетінқызметтіберушініңбасшысыныңатынаберіледі.
Шағым осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының 15-тармағында көрсетілгенмекенжайларбойынша почта арқылыжазбашанысанда, не көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылықолма-қолберіледі.
Мемлекеттік корпорация қызметкерініңәрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының 15-тармағында көрсетілгенмекенжайлар мен телефондарбойыншаМемлекеттік корпорация басшысыныңатынажіберіледі.
Шағымда:
1) жекетұлғаныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), почталықмекенжайы;
2) заңдытұлғаныңатауы, почталықмекенжайы, шығыснөмірі мен күнікөрсетіледі. Өтінішкекөрсетілетінқызметтіалушықолқоюытиіс.
Шағымдықабылдағанадамныңтегі мен аты-жөні, берілгеншағымғажауапалумерзімі мен орнынкөрсетеотырып оны тіркеу (мөртабан, кіріснөміріжәнекүні) Мемлекеттіккорпорацияға, көрсетілетінқызметтіберушігешағымныңқабылданғанынрастауболыптабылады.
Сондай-ақкөрсетілетінқызметтіберушінің, Мемлекеттіккорпорацияныңқызметкерініңәрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібітуралыақпараттымемлекеттікқызметтеркөрсетумәселелеріжөніндегіБірыңғайбайланысорталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондарыарқылыалуғаболады.
Көрсетілетінқызметтіалушығаоныңшағымыныңқабылданғанытуралырастауүшіншағымдықабылдағанадам талон береді, онданөмірі, күні, шағымдықабылдағанадамныңтегі, осы шағымғажауаптыалумерзіміжәнеорны, шағымныңқаралубарысытуралыақпараталуғаболатынадамныңбайланысдеректерікөрсетіледі.
Электрондыөтінімді портал арқылыжолдағанкездекөрсетілетінқызметтіалушыға «жекекабинеттен» өтініштуралыақпаратқолжетімдіболады, бұлақпараткөрсетілетінқызметтіберушіөтініштіөңдеубарысында (шағымныңжеткізілгені, тіркелгені, орындалғанытуралыбелгілер, қараутуралынемесеқараудан бас тартутуралыжауап) жаңартылыпотырады.
КөрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМемлекеттіккорпорацияныңатынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқаралуғажатады. Шағымдықараудыңнәтижелерітуралыдәлелдіжауапкөрсетілетінқызметтіалушыға почта байланысыарқылыжолданады не көрсетілетінқызметтіберушініңнемесеМемлекеттіккорпорацияныңкеңсесіндеқолма-қолберіледі.
Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметтеркөрсетудіңсапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғашағымменжүгінеалады.
Мемлекеттікқызметтеркөрсетудіңсапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңатынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқаралуғажатады.
Көрсетілгенмемлекеттікқызметтіңнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушы «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегіҚазақстанРеспубликасыЗаңының 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасынасәйкессотқажүгінугеқұқылы.


Мақаланың шыққан күні: 13.08.2018 07:06

Парақтағы соңғы өзгерістер: 13.08.2018 07:06

Қаралым саны: 1041