Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
24.06.2018

Қызметтер

Бөлім ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын және бюджетін жоспарлау, бюджетін атқару және коммуналдық меншігін басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер салаларына басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай- ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 060700, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет селосы, Абай көшесі, 13-үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. Махамбет аудандық қаржы бөлімінің қызметін қаржыландыру аудандық бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөліміне кәсіпкерлік субъектілерімен Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Махамбет аудандық экономика және қаржы бөліміне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің миссиясы:

1) стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге және ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының басым міндеттерін іске асыруға бағытталған жоспарлаудың біртұтас және тиімді жүйесін қалыптастыру;

2) тиімділік және нәтижелік индикаторларына негізделген аудандық бюджеттің атқарылуын және ауданның коммуналдық меншігін тиімді басқаруды ұйымдастыру.

14. Міндеттері:

1) ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін жоспарлау және талдау;

2) тиісті әкімшілік - аумақтың бірлігінде бюджеттік жоспарлау;

3) тиісті әкімшілік – аумақтың бірлігінде бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру;

4) аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;

5) жоспарлау, бюджеттің атқарылуы, бухгалтерлік, бюджеттік, қаржылық есеп және аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы басшылық және салааралық үйлестіру;

6) заңнамамен жүктелген өзге де міндеттер.

15. Функциялары:

1) ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу;

2) аумақтың даму бағдарламасын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

3) ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамы көрсеткіштерін мониторингілеу және талдау;

4) аумақтың даму бағдарламасының орындалысына мониторинг және талдау жүргізу;

5) ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері және аумақтың даму бағдарламасының орындалу барысы туралы талдамалы ақпаратты дайындау;

6) жергілікті мемлекеттік басқару органдарының қызметін функционалдық талдау;

7) ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұйымдастыру;

8) тиісті жоспарлы кезеңге аудандық бюджет, бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы аудандық мәслихаттың шешімдері жобаларын әзірлеу және оларды аудандық әкімдігінің қарауына ұсыну;

9) аудандық әкімдігінің аудандық бюджет туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы, аудандық әкімдігінің тиісті қаржы жылына арналған аудандық бюджеті туралы аудандық мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулыларының жобаларын әзірлеу;

10) бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін қарау және оларға қорытындылар дайындау;

11) әлеуметтік – экономикалық даму болжамын ескере отырып, аудандық бюджетке Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың санаттары, сыныптары мен кіші сыныптары бойынша түсімдерді болжау;

12) басым аудандық бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастыру;

13) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

14) заңды тұлғалардың жарғылық капиталында мемлекет қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру туралы бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің қаржылық-экономикалық негіздемелеріне қорытынды беру және оларды бағалауды жүзеге асыру;

15) аудандық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу және түзету бойынша қорытындылар дайындау, сондай-ақ ұсыныстар енгізу,

сараптамалар жүргізу және консультациялық сүйемелдеу бойынша қызметтерді жүзеге асыру;

16) аудандық бюджет комиссиясының қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

17) аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бағдарламалар жобаларында ұсынылған нәтижелік және тиімділік көрсеткіштерін аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі функцияларына, өкілеттіктеріне, бағыттарына сәйкестігі мәніне қарау;

18) бюджеттік қаржыландыру көлемімен қамтамасыз етілу бөлігінде аумақтың даму және салалық бағдарламаларын келісуді жүзеге асыру;

19) аудандық бюджетті нақтылау (түзету) және секвестрлеу бойынша ұсыныстар енгізу;

20) бюджеттік жоспарлау саласындағы басшылық және салааралық үлестіру;

21) аудандық бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру және бюджеттің атқарылуы жөніндегі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіру;

22) бюджеттік мониторингті жүзеге асыру;

23) бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы ақпаратты дайындау;

24) бюджеттік ақшаны басқаруды жүзеге асыру;

25) аудандық бюджеттің міндеттемелері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдері мен төлемдері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау, бекіту және жүргізу;

26) жылдық сомаларды қоса алғанда, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

27) бюджеттік кредиттерді беру, олардың мониторингін және қайтарылуын қамтамасыз ету;

28) жергілікті атқарушы органның борыштарын алу, пайдалану, өтеу және қызмет көрсету мониторингін жүзеге асыру;

29) бюджет қаражатын басқару тиімділігін бағалау жүргізу үшін ақпараттар дайындау және ұсыну;

30) жергілікті атқарушы органның резервінен қаражат бөлу туралы аудандық әкімдігінің қаулыларының жобаларына қорытындылар дайындау;

31) аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіруге дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

32) аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

33) аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) және уақытша өтеусіз пайдалануға (орналастыруға) беру;

34) аудандық коммуналдық мүлікті, оның ішінде коммуналдық кәсіпорындардың және жергілікті атқарушы орган қатысатын заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингін жүргізу;

35) аудандық коммуналдық мүлікті сенімгерлік басқаруға беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

36) аудандық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлікті және дебиторлық берешекті есептен шығаруға немесе беруге келісім беру;

37) жекеленген негіздер бойынша аудандық коммуналдық меншікке айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

38) тиісті саланың уәкілетті органына аудандық коммуналдық заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асыруына келісім беру;

39) аудандық коммуналдық мүлікті кепілге және өтеусіз пайдалануға беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

40) аудандық коммуналдық мүлік мәселелері бойынша мемлекет мүдделерін білдіру және мүліктік құқықтарын қорғау;

41) Қазақстан Республикасына тиесілі акцияларға дивидендтердің уақытылы және толық есептелуіне және олардың төленуіне, сондай-ақ жарғылық капиталдарға қатысу үлесі Қазақстан Республикасына тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушылары арасында таза табыстың бөлінуіне бақылауды жүзеге асыру;

42) мемлекеттік мүлік тізілімінде мемлекеттік мүліктің бірыңғай есепке алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және ұйымдастыру, сондай-ақ оны қалыптастыруға және жүргізуге арналған шығыстарды қаржыландыру;

43) аудандық коммуналдық мүліктің пайдалануына және сақталуына, сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелердің орындалуына, жекешелендіру бойынша сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуына бақылау жүргізу;

44) мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың аудандық коммуналдық меншікке берілетін мүлкі жөнінде сыйға тарту шартын жасау туралы шешімді қабылдауға қатынасу;

45) аудандық коммуналдық мүліктің нысаналы пайдалануын бақылаудың нәтижелерімен анықталған, аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың артық, не мақсатқа сай пайдаланылмаған мүлікті алып қою бойынша ұсыныстар беру;

46) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген жағдайлар мен шарттарды ауданның коммуналдық меншігіне алынатын мүлік үшін өтемді төлеуді жүзеге асыру;

47) аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттық жүргізу туралы хабарлама жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарын анықтау жөніндегі конкурсты «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өткізу;

48) бюджеттік есеп пен есептілікті жүргізу;

49) есепті қаржы жылындағы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау және аудандық әкімдігіне, бюджетті атқару жөніндегі облыстық уәкілетті органға және мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына ұсыну, есепті қаржы жылындағы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті аудандық мәслихаттың тұрақты комиссияларында қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жұмысын үйлестіруді қамтамасыз ету;

50) ай сайын аудандық бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау және аудандық әкімдігіне, бюджетті атқару жөніндегі облыстық уәкілетті органға, ішкі бақылау жөніндегі уәкілетті органға, тексеру комиссиясына ұсыну;

51) аудандық бюджет бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы, демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақшанын түсуі мен жұмсалуы туралы есептерді жасау;

52) аудандық бюджеттің кредиторлық және дебиторлық берешектері туралы есептер жасау;

53) аудандық бюджеттің атқарылуы бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау және ұсыну;

54) мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын ашуға рұқсат және өтінім беру;

55) аудандық бюджеттің атқарылуы, коммуналдық мүлікті басқару, бухгалтерлік және бюджеттік есепке алу, қаржылық және бюджеттік есептілік саласындағы басшылық және салааралық үйлестіру;

56) мемлекеттік жоспарлау жүйесі, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік мүлікті басқару, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүргізу, бюджеттік есеп және есептілікті жүргізу саласындағы заңнамалардың қолдану тәжірибесін талдау және оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

57) салық салу үшін жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметке пайдаланылмайтын жылжымайтын объектілерін бағалау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

58) заңнамамен жүктелген өзге де функциялар.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) аудандық әкімдігіне ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар енгізу;

2) аймақтың даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру;

3) өз құзыреті шегінде аудандық бюджетті жоспарлау және атқару, сондай-ақ аудандық коммуналдық мүліктерін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсыныстар енгізу;

4) аудандық коммуналдық мүліктерінің мақсатты және тиімді пайдалануына, сақталуына, сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелердің орындалуына, жекешелендіру бойынша сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуына бақылау жүргізу;

5) Қазақстан Республикасына тиесілі акцияларға дивидендтердің уақытылы және толық есептелуіне және олардың төленуіне, сондай-ақ жарғылық капиталдарға қатысу үлесі Қазақстан Республикасына тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушылары арасында табыстың бөлінуіне бақылау жүргізу;

6) өз құзыреті шегінде аймақтың даму бағдарламасын және ауданның өзге де салалық бағдарламаларын және бюджетін түзету және нақтылау бойынша ұсыныстар енгізу;

7) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы пайдалану бойынша түсіндірулер мен түсініктемелер беру;

8) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде және мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен қызметкерлерді көтермелеу, оларға тәртіптік жаза қолдану, қызметкерлерді материалдық жауапкершілікке тарту;

9) мемлекеттік органдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан және өзге де тұлғалардан заңнамада белгіленген тәртіппен бөлімге жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратпен материалдарды сұрату, алу және беру;

10) сараптамалар мен консультациялар жүргізу үшін мемлекеттік атқарушы органдардың мамандарын, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды тарту;

11) өз құзыреті шегінде ақпараттық – талдау материалдарын дайындау және оларды мемлекеттік органдарға ұсыну;

12) бөлімнің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, мәлімдемелері мен шағымдарын Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен қарау;

13) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бөлімнің құқтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыз беру;

14) жеке және заңды тұлғалармен аудандық коммуналдық мүлікті сатып алу-сату, сенімгерлік басқаруға беру, мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру, уақытша өтеусіз пайдалануға (орналастыруға) беру шарттарын жасау;

15) заңнамаға сәйкес аудандық коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттық өткізу;

16) аудандық коммуналдық мүлікті иелену, пайдалану және билік ету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы соттарында мемлекеттің мүддесін білдіру;

17) аудандық коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару (концессиялар) шарттарына сәйкес сенімгерлік басқарушылардың (концессионерлер) өз міндеттерін орындауы мәселесі жөнінде тыңдаулар өткізу;

18) аудандық коммуналдық мүліктің ұрлығы және оны пайдалануға байланысты өзге де құқық бұзушылықтардың анықталған деректері бойынша материалдарды тергеу органдарына жолдау;

19) тиісті уәкілетті органның сұрау салуы бойынша өзінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтерді Қазақстан Республикасы заңнамасында айқындалған тәртіппен беру;

20) құпиялық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, бақылау объектілерінің бақылау іс-шарасы мәселелеріне қатысты құжаттамасымен кідіріссіз танысу;

21) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөліміне басшылықты Махамбет аудандық экономика және қаржы бөліміне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің бірінші басшысын аудан әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

19. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

20. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) өз орынбасарлары мен қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттігін айқындайды;

2) заңнамаға және аудан әкімімен бекітілген лауазымдар номенклатурасына сәйкес қызметкерлерді қызметке тағайындап, қызметтен босатады;

3) заңнамамен белгіленген тәртіпте қызметкерлерге көтермелеу шараларын немесе тәртіптік жаза қолданады;

4) сыбайлас жемқорлықты болдырмау бағытында іс-қимыл жасайды және сыбайлас жемқорлық бойынша алынған шараларға тікелей жауапкершілікте болады;

5) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, қызметтік құжаттамаларға, бұйрықтарға қол қояды;

6) қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімнің атынан өкілдік етеді;

7) қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

21. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

22. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын бөлім басшысы басқарады.

 

4. Мемлекеттік органның мүлкі

23. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

24. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөліміне бекітілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

26. Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


Мақаланың шыққан күні:: 18.10.2016 11:53
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 18.10.2016 11:53