Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
08.07.2020

Қызметтер

Атырау облысы Қаржы басқармасы туралы ереже

«Атырау облысы Қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ереже

 

1. Жалпы ережелер

1. Атырау облысы Қаржы басқармасы (бұдан әрі - Басқарма) мемлекеттік қаржыларды және коммуналдық мүлікті басқару салаларына басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. Басқарманың егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Басқарманың орналасқан жері: 060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Атырау облысы Қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

11. Басқарманың қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Басқарманың миссиясы:

Тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету және облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқару.

14. Басқарманың міндеттері:

1) облыстық бюджеттің орындалуы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

2) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте салықтық, ақша-кредит саясатымен өзара іс-қимыл жасай отырып, мемлекеттік бюджет саясатын әзірлеу мен іске асыруға қатысу;

3) бюджеттік бағдарламалардың орындалуына мониторинг жүргізу және бюджеттің орындалуы жөнінде ұсыныстар беру;

4) жергілікті бюджеттің кіріс түсімдеріне талдау жасау;

5) бағдарламалар әкімшілері бойынша бюджеттің орындалуына қорытынды дайындау және талдамалық есеп беру;

6) коммуналдық мүлік объектілерін басқарудың және жекешелендірудің мемлекеттік саясатын іске асыру;

7) коммуналдық мүлікті заңнамада белгіленген тәртіппен мақсатты және тиімді пайдалану;

8) Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы №1677 Жарлығымен бекітілген 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлік теңдік стратегиясына сәйкес Басқарма гендерлік теңдікті нығайту бойынша тиісті іс-шараларды жүзеге асырады.

15. Басқарманың функциялары:

1) бюджеттің атқарылуын ұйымдастыруды орындау және бюджетті атқару бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіру;

2) міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, жергілікті бюджет бойынша төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау, бекіту және жүргізу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бюджетке төленетін төлемдер түсімдерінің мерзімін, бюджетке өткен жылдары түскен төлемдер түсімдерінің динамикасын, мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылық динамикасын талдау нәтижелерін және бағалы қағаздар нарығындағы сұраныс пен ұсыныстар деңгейін, кредиттік шарттардың, қарыз шарттарының, байланысты гранттар туралы келісімдердің талаптарын негізге ала отырып, бюджет түсімдері сыныптамасының топтама кодтарының толық көлемі бойынша бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспарын жасау;

4) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларын жүргізу;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджетке түсетін түсімдердің толық және уақтылы есепке алынуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу;

6) бюджет ақшасын басқару;

7) түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген көлемде төлемдерді қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдау;

8) бюджетке түсетін түсімдердің күтілетін көлемдерін және жоспарлы кезеңге арналған шығыстардың атқарылуын, қолма-қол ақша профицитін (тапшылығын) және оны жабу көздерін айқындау жөніндегі процесс болып табылатын қолма-қол ақша легінің болжамын жасау;

9) тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақша қозғалысы мониторингін жүргізу;

10) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бекіткен мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуден түсетін өз билігінде қалатын ақша түсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын келісу;

11) жергілікті атқарушы органның қаулысы негізінде заңнамада белгіленген тәртіпте тиісті бюжетті түзетуді жүзеге асыру;

12) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынатын бюджеттік есептілік және ақпарат негізінде бюджеттік мониторинг жүргізу;

13) тоқсан сайын бюджеттік мониторингтің нәтижелері және жыл қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы органдарға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарға жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмағаны туралы ескертпе ақпарат беру;

14) Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясына, Атырау облысы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына және Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп ұсыну;

15) республикалық бюджеттен берілетін трансферттердің игерілу барысы бойынша мониторинг жүргізу;

16) облыс бойынша бюджеттің есептілігі мен есебін жүргізу:

бюджет мониторинг нәтижелері туралы есеп;

бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы есеп;

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуден түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп;

филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ақшаның түсуі және оның жұмсалуы туралы есеп;

жеке облыстық және облыс бойынша дебиторлық берешек туралы есеп;

жеке облыстық және облыс бойынша кредиторлық берешек туралы есеп;

облыс бойынша жергілікті бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

облыс бойынша жергілікті бюджеттің орындалуы туралы жылдық есеп.

17) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтініштерін қарау және демеушілік, қайырымдылық көмектердің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын ашу үшін белгіленген нысаны бойынша рұқсаттар беру, шетелдік валютада ақша мен шоттарды уақытша орналастыру;

18) облыстық бюджетті бекіту, нақтылау және түзету кезінде Атырау облысы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына беру үшін бюджеттік бағдарламалар бойынша міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларының жобасын және бюджеттік өтінімдер жасау;

19) қалалық және аудандық қаржы бөлімдерінен бюджеттің атқарылуы туралы есеп алу;

20) жергілікті бюджет қаржысы есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерден мерзімді есептілік алу;

21) Басқарма бағдарлама әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша мерзімді есеп жасау және жергілікті бюджетті атқару;

22) төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарларын жасау және нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы Атырау қаласы мен аудандар әкімдерімен келісім жасасу және олардың атқарылу есептілігін алу;

23) бекітілген бюджет көлемінде облыстық бюджеттің кірісіне төменгі тұрған бюджеттерден бюджеттік алымдар алуды жүргізу;

24) бекітілген көлемде республикалық бюджеттің кірісіне бюджеттік алымдар аударуды жүргізу;

25) бекітілген бюджет көлемінде төменгі тұрған бюджеттерге субвенциялар аударуды жүргізу;

26) өз құзыреті шегінде мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілерді дайындауға қатысу;

27) облыстық коммуналдық мүлікті облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіп беру;

28) облыстық коммуналдық мүліктің пайдаланылуына және сақталуына бақылауды қамтамасыз ету;

29) мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру туралы шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті шараларды жүзеге асыру;

30) облыстық коммуналдық мүлікті ауданның, облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық мүлкінің деңгейіне беру туралы шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті шараларды жүзеге асыру;

31) облыстық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдау үшін қажетті шараларды жүзеге асыру;

32) облыстық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды жекешелендіруді жүзеге асыру, оның ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тарту, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасауды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

33) сатып алу-сату шартын, оның ішінде өзінің қолданысын тоқтатқан шартты орындауға байланысты жұмысқа сарапшыларды, сондай-ақ консультациялық, бағалау, аудиторлық және өзге де ұйымдарды тарту;

34) жергілікті атқарушы орган атынан облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға қатысты облыстық коммуналдық меншік құқығының субъект құқығын жүзеге асыру;

35) облыстық коммуналдық заңды тұлғаға берілген немесе шаруашылық қызметінің нәтижесінде ол сатып алған мүлікті тиісті саланың уәкілетті органымен (мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыратын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстың жергілікті атқарушы органы айқындаған атқарушы орган) келісім бойынша алып қоюды немесе қайта бөлуді жүзеге асыру;

36) мемлекеттік емес заңды және жеке тұлғалардың коммуналдық меншікке берілетін мүлкі бойынша сыйға тарту шартын жасасу туралы шешім қабылдау үшін қажетті шараларды жүзеге асыру;

37) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болуды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік қызмет көрсету;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дүлей зілзалалар мен авариялар нәтижесінде физикалық немесе моралдық тозуы салдарынан жарамсыз болған мемлекеттік мүліктің жекелеген түрлерін бұзу және жою;

39) жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік туралы мәліметтерді Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне ұсыну;

40) тиісті саланың уәкілетті органының ұсынуы бойынша мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсатын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын облыстық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындайды және облыстық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жарғысын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

41) мемлекеттік мүліктің нысаналы пайдаланылуын бақылауды және мемлекеттік мүліктің нысаналы пайдаланылуын бақылау нәтижелері бойынша анықталған, облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың артық, пайдаланбайтын не мақсатына сай пайдаланбаған мүлкін, бақылауды жүзеге асырған кезден бастап алты ай өткен соң тиісті саланың уәкілетті органының келісімінсіз алып қоюды жүзеге асырады;

42) облыстық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлікпен басқаруға береді;

43) облыстық коммуналдық мүлікті жалдауға (жалға алуға), өтеусіз пайдалануға және сенімгерлікпен басқаруға беруді жүзеге асырады;

44) тиісті саланың уәкілетті органына облыстық коммуналдық заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асыруға келісім береді;

45) таратылған коммуналдық заңды тұлғаның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін қайта бөлу;

46) облыстық коммуналдық мүлік мәселелері бойынша мемлекеттің мүддесін білдіреді, жергілікті атқарушы органға тиесілі мүліктік құқықтарды қорғауды жүзеге асырады;

47) облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге талдау жүргізеді;

48) жергілікті атқарушы органға тиесілі акцияларға дивидендтердің уақтылы және толық есептелуіне және олардың төленуіне, сондай-ақ жарғылық капиталындағы қатысу үлесі жергілікті атқарушы органға тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушылары арасында таза табыстың бөлінуіне бақылауды жүзеге асырады;

49) облыстық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың, жергілікті атқарушы орган қатысатын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жұмыс істеуі мен оларды басқару тиімділігінің мониторингін ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;

50) сенімгерлікпен басқарушының облыстық коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындауын бақылауды жүзеге асырады;

51) облыс әкімдігінің шешімі бойынша акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, сондай-ақ облыстық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың құрылтайшысы болады;

52) облыс әкімдігінің шешімі бойынша акционерлік қоғамдардың орналастырылатын акцияларына төлем жасауды және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес ақша енгізу жолымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына салымды, сондай-ақ облыстық коммуналдық мүлікті, оның ішінде акцияларды, жарғылық капиталға қатысу үлестерін енгізуді жүзеге асырады;

53) облыс әкімдігі атынан акционерлік қоғамды (жауапкершілігі шектеулі серіктестікті) басқаруға мемлекеттің акционер (қатысушы) ретінде қатысу құқықтарын жүзеге асырады;

54) жалғыз акционері (қатысушысы) жергілікті атқарушы орган болып табылатын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) тиісті директорлар кеңесінің (байқау кеңесінің) құрамына өз

өкілін тағайындайды, ал жергілікті атқарушы орган қатысатын өзге акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерде – директорлар кеңесіне немесе байқау кеңестеріне кандидатураны акционерлердің немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысына бекітуге ұсынады;

55) мемлекеттік мүлік тізілімін пайдаланушыларға ақпарат ұсынады;

56) мемлекеттік мүлік тізілімінде мемлекеттік мүліктің бірыңғай есепке алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты үйлестіреді және ұйымдастырады.

16. Басқарманың құқықтары мен міндеттері:

1) Басқарманың өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру кезінде белгіленген тәртіппен:

өз құзыреті шегiнде орындалуға міндетті нормативтік құқықтық актілер қабылдауға;

мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңнамада белгiленген тәртiппен қажеттi ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

қолданыстағы заңнамалық актілерде және осы Ереженің функцияларында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;

2) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын сақтауға;

3) Басқармаға жүктелген функцияларды іске асыруды қамтамасыз етуге;

4) Басқармаға келіп түскен шағымдар мен өтініштерді қарауға құқығы бар.

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де міндеттер.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

17. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

18. Басқарма басшысын Атырау облысының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

19. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

20. Басқарма басшысының өкілеттігі:

1) өз орынбасарларының, басқарманың бөлім басшылары мен басқа да қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Басқармада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес жауапты болады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқарманың қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

4) заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарманың қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;

5) Басқарманың актілеріне қол қояды;

6) Басқарманың құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелерді бекітеді;

7) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін білдіреді;

8) Басқарманың жұмыс регламентін және штаттық кестесін бекітеді;

9) Басқармада гендерлік теңдікті нығайту бойынша тиісті іс-шараларды жүзеге асырады;

10) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

21. Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

22. Басқарма басшысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өз орынбасарларының өкілеттіктерін белгілейді.

4. Басқарманың мүлкі

23. Басқарманың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік есебінен қалыптастырылады.

24. Басқармаға бекітіліп берілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

25. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Басқарманың өзіне бекітіліп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

26. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


Мақаланың шыққан күні: 15.06.2016 10:35

Парақтағы соңғы өзгерістер: 19.02.2019 07:52

Қаралым саны: 2732