Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
07.07.2020

Қызметтер

Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автмобильдер жолдары бөлімі

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского районаТ.А.Ә:Зинуллин Мереке Мухсиевич

Туған жылы: 02.05.1987 г

Білімі: Жоғары

Жұмыс орны:Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автмобильдер жолдары бөлімі

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы: 2008 жыл - Атырау мұнай және газ институты

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi: Есеп және аудит

 

Қабылдау уақыты: Әр аптаның бейсенбі күндері сағат 14-30 дан 18 -30 дейін

Байланыс телефоны: 8-71-237-5-07-10, 5-13-24

 

 

 

 

 

 

 

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

1987 жылғы 2 мамыр/

2 мая 1987 года

Туылған жерi/Место рождения

ҚАЗАҚСТАН, обл.АТЫРАУ, АТЫРАУ, -/

КАЗАХСТАН, обл.АТЫРАУСКАЯ, АТЫРАУ, -

Ұлты/Национальность *

қазақ/казах

Бiлiмi/Образование

жоғары білім/

высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

2008 жыл - Атырау мұнай және газ институты /

2008 год - Атырауский институт нефти и газа

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Есеп және аудит/

Учет и аудит

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы(болған жағдайда)/
Ученая степень, ученое звание (при наличии)

жоқ / не имеет

Шет тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками

ағылшын - оқиды және сөздікпен аударады

қазақша - еркін сөйлесе алады

орысша - еркін сөйлесе алады

английский - читает и переводит со словарем

казахский - владеет свободно

русский - владеет свободно

Дипломатиялық дәрежесi(болған жағдайда)/
Дипломатический ранг (при наличии)

жоқ / не имеет

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)

қатардағы жауынгер/матрос /

рядовой / Матрос

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары(болған жағдайда)/
Государственные награды, почетные звания(при наличии)

жоқ / не имеет

Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

жоқ / не имеет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим

2011 жылғы 12 желтоқсан/

12 декабря 2011 года

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

жоқ / не имеет

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

жоқ / не имеет

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/

Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

жоқ / не имеет

Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет
(күні және бағасы)/

Сведения о результатах оценкидеятельности государственного служащего
(дата и оценка)

өткен жоқ / не проходил

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

өткен жоқ / не проходил

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

2018 жылғы 15 қараша - бiлiктiлiгiн арттыру / 15 ноября 2018 года - повышение квалификации

* қалауы бойынша толтырылады/заполняется по желанию

Мөрдің орны/

Место печати

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны,
ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы,
местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольнения

30.04.2008

12.11.2008

Навигатор-Veritas Caspian ЖШС, Алматы қаласы /

навигатор-Veritas Caspian ТОО, Город Алматы

17.04.2009

17.09.2009

Навигатор-Veritas Caspian ЖШС, Алматы қаласы /

навигатор-Veritas Caspian ТОО, Город Алматы

13.09.2011

06.12.2011

Қаржыландыру және жоспарлау бөлімінің бас маманы міндетін атқарушы  Атырау облысы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы, Атырау қаласы Әйтеке би 77 /

исполняющий обязанности  главного специалиста Отдела Финансирования и планирования Управления энергетики и коммунального хозяйства, Атырау Айтеке би 77

06.12.2011

13.12.2011

Қаржыландыру және жоспарлау бөлімінің бас маманы Атырау облысы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы, Атырау қаласы Әйтеке би 77 /

главный специалист Отдела Финансирования и планирования Управления энергетики и коммунального хозяйства, Атырау Айтеке би 77

13.12.2011

22.07.2018

Қаржыландыру және жоспарлау бөлімінің бас маманы Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, Атырау қаласы Әйтеке би 77 /

главный специалист Отдела Финансирования и планирования Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Атырау Айтеке би 77

23.07.2018

30.09.2019

Құлсары қаласы әкімінің орынбасары, Құлсары /

заместитель акима города Кульсары, Кульсары

01.10.2019

по н/время

Бөлім басшысы, Атырау /

руководитель отдела, Атырау

Основные задачи отдела:

(в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан,Законом Республики Казахсатн от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», Законом «О государственных закупках» от 21 июля 2007 ода, Законом «Об архитектурной,градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года и Законом «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года)

 1. обеспечить доступность регламентам и стандартам государственных услуг;

 2. в проядке,предусмортенном законодательством распеделить услуги местных исполнительных органов через Центры обслуживания населения.

 3. в сферах информатизации оценить качество государственных услуг и информировать контролирующий уполномоченный орган;

 4. выявить необходимость капитального ремонта текущего года в течении года объем работ и потребность в сферах жилищно-коммунального хозяйства и производственного объекта, в сферах автомобильных дорог;

 5. осуществление разработки маршрутов движения пассажирского на териитории района и обеспечение контроля за их исполнением по маршруту и времени передвижения;

 6. потребность анализа по объемам пассажирских перевозок, пассажирооборота,потребности транспортынх средств для перевозки пассажиров.

 7. участие и проведение тендера по определению потенциального поставщика (подрядчика) по исполнению объемов ремонтных работ в масштабе района;

 8. обеспечение набором технических задании по объектам ремонта, составление и заключение договора с Подрядными организациями и контролирование их выполнения;

 9. проверка правильности и достоверности проектно-сметной документации предприятии и оргнизации, касающихся объектов ремонта здании и сооружении, ремонта автомобильных дорог на территорий айона;

 10. анализ выполнения объемов работ предоставленных из местного бюджета и спонсорский помощи.Проверка оформлении и объемов по представленным актам форма №2 и форма №3 и их виза;

 11. осуществить политику в сфере управления государственных имуществ соответствующего отрасля упономоченного органа, в пределах своей компететтности участововать в подготовки нормативно-правовых актов.

 12. определять цель и предмет деятельности госудрственных коммунальных учрежденый в соответствующих отраслях.

 13. хранения госудрственного имущества и исполнения планов развития коммунального государственного учреждения в соответствующим отрасле.

 14. контролировать и анализировать исполнения плана развития государственных коммунальных предприятии, акционерного общество контролируемым государством и товарищество ограниченной ответственностью в соответствующих отраслях.

 15. дает разрашения на перераспределения и на приобретения имущества в результате своего хозяйственного деятельности в финансоове отдел района и юридическому лицу представленного имущества.

 16. управление коммунальными юридическими лицами в сфере финансового отдела района.

 17. дать информацию в перечень сведении для составления списка реестра государственного имущества.

 18. согласованные в соответствующих подвемоственных органах вычесть из учета утвержденных имущества коммунально юридического лица.

 19. положение, осуществляеть свою деятельность законами Республики Казахстан и иными актами Правительство Республики Казахстан.


Мақаланың шыққан күні: 17.06.2016 17:16

Парақтағы соңғы өзгерістер: 05.05.2020 16:24

Қаралым саны: 4601