Мобильді нұсқа Нашар көретіндерге арналған нұсқа
13.08.2020

Қызметтер

Атырау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

1. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы Атырау қалалық экономика  және бюджеттік жоспарлау бөлімі мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі-мемлекеттік қызметшілер) сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік және моральдық мінез-құлықжүйесінқұруға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдар беруге бағытталған.

2. Осы мақсаттамемлекеттікқызметшілергекүнделіктіқызметіндетөмендегілержүктеледі:

1) ҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңсаясатынаадал болу және оны дәйектітүрдеқолдану;

2) Қазақстан Республикасы Конститутцияның талаптарын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасының заңдарын және өзге де сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормативтік құқықтық актілерін қатаң сақтау;

3) жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау және сақтау, сондай-ақазаматтардың бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасызету;

4) қоғам мен мемлекетмүддесіүшінөзініңіс-әрекетіменмемлекеттікбиліктіңбеделіннығайту, мемлекеттік қызметкеіркелтіретініс-әрекеттергежолбермеу;

5) қызметтікміндеттердіатқарукезіндежекеқызығушылыққажәнесыбайласжемқорлыққажол беру, қандай-да бірсыйлықалу, мүдделер қақтығысының туындағаны туралы тікелей басшысына баяндау;

6) әріптестері мен басшыларынабелгіленгензаңнаматәртібінбұзаотырып, олардыңәділқызметтікшешімқабылдауынаәсерететінзаңсызөтініштержасау;

7) әріптестеріне, басшыларынажәнеөзгелауазымдытұлғаларғасыйлықтарсыйлауғажәнеқабылдауғажолбермеу;

8) жариялауғажатпайтынақпараттыжеке басы үшінпайдаланужәнемұндайақпараттыбасқамүліктікжәнемүліктікемесигіліктер мен артықшылықтаралумақсатындатаратпау;

9) жақынтуыстыққатынастар (ата-анасы, жұбайы, ағалары, апалары, балалары) тікелейбағыныштыболатынжәнеесепберетіндейқызметтіклауазымғатағайындаудан бас тарту;

10) сыбайласжемқорлыққақарсықұқықбұзушылықтардыашужәнеоғанқарсытұрудабелсенділіктаныту;

11) белгіліболғаністердіқараубарысынтездетунемесетымкешеуілдетуфактілерінбасшылығынадереубаяндау;

12) әріптестеріненсыбайласжемқорлыққақарсыкүресудіжәнежоғарықұқықтықмәдениеттіталапету;

13) кезкелгентұлғағакәсіпкерлікжәнебасқа да қызметкөрсетугежәрдемдесуден бас тарту;

14) үшіншітұлғалардыңмүдделерінеқатыстыіс-әрекеттержасаудан бас тарту.

15) туыстық, жерлестікжәнежекебасынаберілубелгілерібойыншакадрлардыіріктеу мен орналастыруғажолбермеу, меритократия қағидаттарыныңсақталуынқамтамасызету;

16) жекемүліктікжәнемүліктікемеспайдаалуүшінөзініңлауазымдықөкілеттігінжәнеоныменбайланыстымумкіндіктердіпайдаланбау;

17) сыбайласжемқорлыққақарсытұруға, сыбайласжемқорлықсипатындағызаңбұзушылықтыашуғабелсенділіктаныту;

3. «Атырау қалалық экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі» ММ заңдыжәнежекетұлғаларғатексерулерұйымдастыруқұзыретінекіретінмемлекеттікқызметшілергетөмендегілерұсынылады:

1) тексерудіжекемүддесінемесеүшіншіжақтыңмүддесіүшінжүргізугежолбермеу;

2) тексерілетінсубьектілергезаңсызталаптарқоймау, тексерунысанынажатпайтынөтініштержасамау;

3) тексерілетінсубьектігетексерунысанынақатыстықажеттіақпараттыұсыну;

4) тексерілетінсубьектілердентексерунысанынажатпайтынқұжаттардыталапетпеу;

4. Ұйымдастыру, кадр жұмысыбойыншаіріктеужәнеорналастырукезіндемемлекеттікқызметшілердіңбасшыларынатөмендегілерұсынылады;

1) меритократияқағидатынбасшылыққаалу;

2) тағайындауматериалдарыуақытыныңсақталуынжәнебелгіленгенқараумерзімінсақтау;

3) мемлекеттікқызметкеқабылдаукезінденегізгіміндеттері, мен шектеулертуралытүсіндіру.

4) өзініңжәнезайыбының (жұбайының) табыстары, мүлкіжәнемүліктіксипаттағыміндеттемелерітуралытолықақпаратұсыну.

5. «Атырау қалалық экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі» ММ - ніңнормативтікқұқықтықактілердіңжобасындайындауқұзыретінекіретінмемлекеттікқызметшілергетөмендегілерұсынылады:

1) нормативтікқұқықтықактілержобасындайындау мен талқылаудақоғамның, бүкілақпараттыққұралдардыңміндеттітүрдеқатысуынқамтамасызету;

2) әзірленгеннормативтікқұқықтықактілержобаларынмүдделімемлекеттікоргандарменкелісугежіберугедейінкөпшілікпенталқылауүшінашықнормативтікқұқықтықактілердіинтернет-порталғаорналастыру;

3) сыбайласжемқорлықфакторларынемесеолардыңбелгілері бар нормативтікқұқықтықактілернормаларынпайдаланбау.

6. Тіршілікәрекетісаласынабайланыстыпайдаболғанбасқа да өзарақатынасбарысында:

1) бағыныштылауазымдытұлғалардыңміндеттері мен қызметтікөкілеттігініңкөлеміннақтыжәнеанықбелгілеу;

2) бағыныштағылауазымдытұлғалардыңарасындағыеңбекжүктемесінбіркелкібөлмеугежолбермеу;

3) олардыңәрекеттерініңнәтижелерінбағалаубарысында, сондай-ақмадақтаужәнежазақолданукезіндешындықжәнеәділдіктаныту,

4) бағыныштыжұмыскердіорынсызайыптауға, дөрекілікфакторларына, адамның ар-намысынатиюіне, жөнсіздікке, дөрекімінез-құлыққажолбермеу;

5) олардыңлауазымдықміндеттерінентыснемесеорындалмайтын, сондай-ақзаңғақайшытапсырмабермеу;

6) қызметтентыссипаттағымәселелердішешубарысындабағыныштылардыңәрекеттерінеәсеретуүшінқызметбабынпайдаланбау;

7) бағыныштылардысыбайласжемқорлықзаңбұзушылықжасауғаитермелемеу;

8) өзлауазымдықміндеттерінорындаубарысындаәріптестердетуындағанмүдделерқақтығысынреттеубойыншатүбегейлішаралардыөзуақытындакабылдау;

9) мүліктіңсақталуынқамтамасызету, автокөлікқұралдарынқосаалғанда, мүліктіқызметтікмақсаттаұтымды, тиімдіпайдалану.

7. Мемлекеттікқызметкекірукезіндежоғарыдакөрсетілгенмәліметтердіқасақанадәйексізтабысетпеунемесетолықемесмәліметтер беру мемлекеттікқызметкеқабылдаудан бас тартуғанегізболады.

8. Бөлімбасшысы өзбағынысындағымемлекеттікқызметшілердіңсыбайласжемқорлыққұқықбұзушылықтаржасамауынажәнеолардыңарасындасыбайласжемқорлыққақарсыжұмыстардыңжай-күйінетікелейжауаптыболады.

9. Сыбайлас жемқорлық қақарсыстандарттыорындамағанынемесетиісіншеорындамағаныүшінтәртіптікнемесематериалдықжауапкершілікбасшыныңшешіміменбелгіленеді.


Мақаланың шыққан күні: 27.05.2020 22:59

Парақтағы соңғы өзгерістер: 27.05.2020 22:59

Қаралым саны: 215